Privacy reglement voor de Praktijken OrthoManuele Geneeskunde, (MSK) methode Sickesz

Noot: sinds 1 januari 2017 is de naam arts voor OrthoManuele Geneeskunde gewijzigd in arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (MSK). In de praktijken op deze site wordt hoofdzakelijk behandeld volgens de methode Orthomanuele Geneeskunde, systeem Sickesz

Uw persoonsgegevens en uw privacy in de praktijk:

Algemeen

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens, ingaande 25 mei 2018. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBo.

Praktijken Musculoskeletale (Orthomanuele) Geneeskunde Amsterdam, Amstelveen, Breda, Den Haag, Egmond aan Zee, Leiden, Noordwijk, Rotterdam.

In bovenstaande praktijken kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk

De praktijk is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan de arts in de praktijk waar u behandelt wordt. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Het aanvraagformulier is op te vragen bij de praktijk (mondeling, schriftelijk, mail). 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De praktijk musculoskeletale geneeskunde waar u behandelt wordt is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
 

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Iedere arts heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts, specialist, fysiotherapeut).
 

Uitwisseling gegevens


Ook kunnen er medicatiegegevens  gedeeld worden met uw huisarts, apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die  aan u is voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo wordt bijgedragen aan uw medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe arts Musculoskeletale Geneeskunde kiest is het belangrijk dat uw nieuwe arts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude arts het dossier overdraagt aan uw nieuwe arts. De oude arts doet dit zo spoedig mogelijk in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude arts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe arts.

 

Uw medisch dossier wordt dan door uw arts persoonlijk of  door de arts via een beveiligde digitale weg (bv Zorgmail) of per aangetekende post worden overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. 
 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts hierover graag met u in gesprek.

 

OMGNED. April 2018